نگاهی به خدمات تبلیغات بیندازید
خدمات اجرای کمپین گوگل ادز

اجرا و مدیریت تخصصی کمپین های گوگل ادز

15
بوجه کمپین %
  • ما بهترین کلمات مرتبط را تحلیل خواهیم کرد
  • ما یک کمپین آزمایشی را اجرا خواهیم کرد
  • ما قیمت کلمات مورد استفاده شما را کاملا بهینه خواهیم کرد
  • ما قبل از شروع کمپین اصلی صفحه فرود ، شما را تحلیل خواهیم کرد
  • امکان متوقف کردن کمپینها در هر زمان و ادامه در زمان دیگر
  • ما از مشکلات خطرناکی که ممکن است برای دامنه شما بوجود آید جلوگیری خواهیم کرد
  • اگر دامنه شما از قبل مشکلی داشته باشد ، ابتدا آن را برطرف خواهیم کرد
  • تقسیم بودجه در روزها و ساعتهای مشخص برای شما امکان پذیر است
  • ما شما را تا پایان یک کمپین تبلیغاتی موفق همراهی خواهیم کرد
  • حداقل بودجه برای شروع قرارداد 10000 لیرترکیه می باشد