نگاهی به پروژه های تحلیلی بیندازید
موارد پکیج پایه

تجزیه و تحلیل وب سایت شخصی

3
Million
 • شناخت رفتار مخاطب
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مخاطب را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مخاطب بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد 3 ماه

تجزیه و تحلیل وب سایت شرکتی

6
Million
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد 3 ماه

تجزیه و تحلیل وب سایت فروشگاهی

8
Million
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد 3 ماه
موارد پکیج اقتصادی

تجزیه و تحلیل وب سایت شرکتی

12
Million
 • نظارت تصویری بر رفتار مشتری
 • نظارت تصویری در نقاطی که مخاطب بیشتر به آن رجوع میکند
 • تغییر نقاط هدف با الگوی رفتار مخاطب
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد 6 ماه

تجزیه و تحلیل وب سایت فروشگاهی

16
Million
 • نظارت تصویری بر رفتار مشتری
 • نظارت تصویری در نقاطی که مخاطب بیشتر به آن رجوع میکند
 • تغییر نقاط هدف با الگوی رفتار مخاطب
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد 6 ماه
موارد پکیج ویژه

تجزیه و تحلیل وب سایت شرکتی

20
Million
 • تحلیل رفتار مخاطب در فصول مختلف سال
 • تجزیه و تحلیل رقبا
 • نظارت تصویری بر رفتار مشتری
 • نظارت تصویری در نقاطی که مخاطب بیشتر به آن رجوع میکند
 • تغییر نقاط هدف با الگوی رفتار مخاطب
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد یک سال

تجزیه و تحلیل وب سایت فروشگاهی

35
Million
 • تحلیل رفتار مخاطب در فصول مختلف سال
 • تجزیه و تحلیل رقبا
 • نظارت تصویری بر رفتار مشتری
 • نظارت تصویری در نقاطی که مخاطب بیشتر به آن رجوع میکند
 • تغییر نقاط هدف با الگوی رفتار مخاطب
 • شناخت رفتار مشتری
 • مشگلات مربوط به Ui و UX را پیدا کنید
 • کمک به شناسایی بهترین ورودی های تبلیغاتی
 • آنالیز کانالهای ورودی سایت
 • نقاط هدف را مشخص کنید و عملکرد مشتری را برای دستیابی به اهداف خود ارزیابی کنید
 • با رفتار مشتری بهترین صفحات و بدترین صفحات خود را شناسایی کنید
 • تبلیغات خود را امتحان کنید تا مناسب ترین تبلیغ را برای خود پیدا کنید که با کمترین هزینه بیشترین بازخورد را به شما ارائه دهد
 • زمان مناسب برای ایجاد تغییرات و کارزارها را پیدا کنید
 • زمان قرارداد یک سال
نگاهی به سایر خدمات ما بیندازید

سوشال مارکتینگ

راه اندازی کسب کارهای موفق در شبکه های اجتماعی به روش های روز دنیا...

بیشتر بدانید

سئو سایت

بهبود رتبه و پزیشن نمایش وب سایت در نتایج جستجوی به صورت اورگانیک

بیشتر بدانید

ادز و تبلیغات

تبلیغات هدف مند و نشانه گذاری نقات هدف به صورت غیر اورگانیک با گزارش عملکرد

بیشتر بدانید

کمپین های تبلیغاتی

مشاوره و راه اندازی انواع کمپین های تبلیغاتی و مدیریت کمپین به همراه گزارش عملکرد

بیشتر بدانید