نگاهی به تعرفه های سئو سایت بیندازید
خدمات سئو در سایت های شخصی

سئو و بهینه سازی وب سایت های شخصی

12
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • بهینه کردن 5 کلمه تخصصی وب سایت شما
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 3 ماه

سئو و بهینه سازی وب سایت های شخصی

20
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • بهینه کردن 15 کلمه تخصصی وب سایت شما
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 6 ماه
خدمات سئو در سایت های فروشگاهی

سئو و بهینه سازی وب سایت های فروشگاهی کوچک

25
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • ایجاد رتبه سئو به صورت تخصصی جهت 30 محصول
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 2 ماه

سئو و بهینه سازی وب سایت های فروشگاهی بزرگ

45
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • ایجاد رتبه سئو به صورت تخصصی جهت 60 محصول
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 4 ماه

سئو و بهینه سازی وب سایت های فروشگاهی بزرگ

85
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • ما بسیاری از محصولات شما را به بالاترین رتبه بندی SEO می رسانیم
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد یک سال است
خدمات سئو در سایت های شرکتی

سئو و بهینه سازی وب سایت های شرکتی کوچک

17
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • بهینه کردن 7 کلمه کلیدی مخصوص وب سایت شما
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 3 ماه

سئو و بهینه سازی وب سایت های شرکتی بزرگ

32
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • بهینه کردن 20 کلمه کلیدی مخصوص وب سایت شما
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 3 ماه

سئو و بهینه سازی وب سایت کمپانی های بزرگ

60
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • ما بسیاری از کلمات کلیدی شما را به بالاترین رتبه بندی SEO می رسانیم
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 6 ماه می باشد
خدمات سئو در سایت های خبری

سئو و بهینه سازی وب سایت های شرکتی کوچک

38
Million
 • انجام تمام مراحل سئو مقدماتی
 • ایجاد ترافیک بالا جهت بازدید سایت
 • تجزیه تحلیل رقبا
 • بهینه کردن تمام صفحات سایت
 • برسی و اعمال تمام شرایط گوگل سرچ کنسول
 • ایجاد نقشه سایت
 • ما مشگلات اعتباری دامنه شما را حل خواهیم کرد
 • ما به سایت شما کمک می کنیم اعتبار کافی برای موتورهای جستجو بدست آورد
 • ما برای ایجاد رتبه بندی از روش های موقت یا خطرناک استفاده نخواهیم کرد
 • تجزیه و تحلیل تمام صفحات سایت و حل مشکلات احتمالی را به ما بسپارید
 • مدت قرارداد 1 ماه شروع قرارداد از 4 ماه